Z-Blog2.0 自建插件-自动文章别名

标哥 2020-12-30 23:34:20 技术收藏 次阅读 查看评论

Z-blog1.8有个自动文章别名的插件比较好使,升级到2.0后没有这个插件了。每次发表文章都要手动输入一个别名也挺费事。索性参考1.8的自动文章别名插件试着写了个适用于Z-blog2.0的。

微信截图_20210910003430.png

具体步骤如下:

1、进入应用中心,选择右上角的新建插件,输入插件信息。这个做了简单些的,设置插件ID为AutoAlias。

2、打开插件目录下的include.asp文件,修改Function ActivePlugin_AutoAlias

'挂口部分
Function ActivePlugin_AutoAlias()
                                   
  '插件最主要在这里挂接口。
  'Z-Blog可挂的接口有三类:Action、Filter、Response
  '建议参考Z-Wiki进行开发
  
  AutoAlias_GetAlias                                     
End Function

3、写AutoAlias_GetAlias

'根据时间生成别名
Function AutoAlias_GetAlias()
  Dim alias, NowTime 
  NowTime=gettime(Now())
  alias=year(NowTime) & formatStr(Month(NowTime),2) & formatStr(day(NowTime),2) & formatStr(hour(NowTime),2) & formatStr( Minute(NowTime),2) & formatStr(Second(NowTime),2)
                            
  Call Add_Response_Plugin("Response_Plugin_Edit_Form","<div id='AutoAlias'><script language='JavaScript' type='text/javascript'>if(document.forms['edit'].edtAlias.value == ''){document.forms['edit'].edtAlias.value='" & alias & "';}</script></div>")
                          
End Function
                          
'格式化字符串
Function formatStr(str,length)
  Dim l
  l=length-len(str)
  If l > 0 Then
    formatStr=string(length-len(str),"0") & str
  Else
    formatStr=str
  End If
End Function

4、进入插件管理,启用插件。


转载于博友:海阔天空 http://www.apull.net/wap.asp?act=View&id=119  文章略有改动。

« 上一篇下一篇 » 心灵天空原创文章,转载请注明出处!如侵犯您的权益,请留言删除,谢谢合作! 标签:

相关日志:

评论列表:

说两句吧:

必填 *

选填 (邮箱仅用于留言回复通知,不会在网页显示。)

选填

记住我,下次回复时不用重新输入个人信息

控制面板
文章分类
搜索
最新留言
网站收藏
友情链接